Tantárgyak

A biztonság és védelem kultúrája

A tantárgy rövid ismertetése:

A tárgy a társadalmi élet három fontos, egymással fogalmilag és strukturálisan összefüggő területének ismeret- és tudásanyagának rendszerezését, filozófiai-reflexív áttekintését tűzi ki célul. Ezek a következők:
1. A hazafiságra, a hazaszeretetre és a honvédelemi ismeretekre történő nevelés–oktatás területei, szerepe és sajátosságai a fejlett társadalomban.
2. A biztonság globális értelmezése és rendszertana.
3. A magyar védelmi szektor rendszertana, jellemzői és kapcsolatrendszere.

 

Civilbiztonság

A tantárgy rövid ismertetése:

A biztonsági és a védelmi rendszer a modern társadalmak működésének egyik alappillérét jelenti. A nyugati társadalmak rendkívül nagy figyelmet fordítanak a civil lakosság biztonság- és védelemtudatos érzetének kialakítására, fenntartására. Ennek érdekében széleskörű és kellő mélységű informatív ismereteket nyújtanak a biztonsági és védelmi rendszer egészéről, annak lehetőségeiről, az egyénre háruló kötelezettségekről. Különös hangsúlyt fektetnek a bekövetkezhető veszélyek és fenyegetések elhárítására, illetve az ellenük való eredményes és hatékony védekezés feltételeinek megteremtésére, feszültségek feloldására, a katasztrófák hatásainak, következményeinek csökkentésére, felszámolására is. A tárgy alkotó elemei, vizsgálati területe és alapvető elméleti irányzatai a biztonsági és a védelmi rendszer meghatározó, alkotó alrendszerein keresztül igyekszik levezetni a civilbiztonság megteremtésének legfőbb folyamatait.

 

Vidékbiztonság

A tantárgy rövid ismertetése:

A biztonság olyan állapot, amelyben az egyéneket, csoportokat, államokat komoly veszélyek nem fenyegetik, illetve azoktól védettnek érzik magukat, vagy biztosak abban, hogy jövőjüket saját elképzeléseik szerint alakíthatják. Biztonságról akkor beszélhetünk, amikor az egyén és annak különböző szintű, helyzetű és összetettségű csoportjai antagonisztikus ellentmondásoktól mentes összhangban, harmóniában vannak az egyes társadalmak, de szélesebb és célszerűbb értelemben véve az egész emberiség természeti, társadalmi-gazdasági és politikai kulturális környezetével. Ilyen felfogásban, a biztonság már nem csak a külső veszélyek és fenyegetések elhárítására, illetve az ellenük való eredményes és hatékony védekezés feltételeinek megteremtésére irányul, hanem egyre növekvő mértékben az országon, régión, térségeken belüli feszültségek feloldására, az ágazati kockázatok – a súlyos ipari balesetek, katasztrófák káros hatásainak – csökkentésére, felszámolására is. A tárgy alkotó elemei a biztonság meghatározó elemein keresztül igyekszik levezetni a vidékbiztonság megteremtésének legfőbb folyamatait.

 

Tudománymetria

A tantárgy rövid ismertetése:

Az a törekvés, hogy a tudományos teljesítmény mérésére objektív módszereket alkalmazzanak, nem újkeletű. Mivel a tudományos kutatás a szellemieken kívül igen komoly anyagi erőforrásokat is igényel, az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb figyelmet fordítanak e tevékenység hatékonyságának tárgyilagos minősítésére, értékelésére. Az erre irányuló erőfeszítések eredményeképpen alakult ki a „tudomány tudománya”, a tudomány- vagy scientometria. A tudománymetria tulajdonképpen a tudomány haladásának statisztikai módszerekkel történő folyamatos vizsgálata. E diszciplína vizsgálódásainak tárgykörébe tartozik a publikációk matematikai-statisztikai és minőségi értékelésének módszertana, a felhasznált adatok megjelenési helyének, gyakoriságának, szerzőinek, hivatkozásainak vizsgálata. A tudománymetria a tudomány információs modelljét vizsgálja, önszervező rendszernek tekintve a tudományt, amelyet saját információáramlásai irányítanak. A modell információáramlásainak fejlődésén keresztül tanulmányozza a tudomány fejlődését, mivel a tudomány időben fejlődő folyamat, és így kvantitatív vizsgálatnak vethető alá.